مقام معظم رهبری می فرمایند: چهارپایان ساکن در خشکى، دو صنف هستند: اهلى و وحشى. از حیوان اهلى جمیع اصناف گوسفند و گاو و شتر حلال است، و اسب و قاطر و الاغ مکروه است اما کراهت اولى خفیف‌تر است، و غیر اینها از حیوانات ساکن در خشکى حرام مى‌باشد مانند سگ و گربه و غیر اینها.
حیوانات حلال گوشت کدامند؟

این بحث بسیار مهم است که اطلاع داشته باشیم کدام یک از حیوانات و چهارپایان حلال گوشت اند و کدامشان حرام گوشت؟

در این باره مقام معظم رهبری می فرماید: چهارپایان ساکن در خشکى، دو صنف هستند: اهلى و وحشى. از حیوان اهلى جمیع اصناف گوسفند و گاو و شتر حلال است، و اسب و قاطر و الاغ مکروه است اما کراهت اولى خفیف‌تر است، و غیر اینها از حیوانات ساکن در خشکى حرام مى‌باشد مانند سگ و گربه و غیر اینها.

همچنین مقام معظم رهبری در مورد حیوانات وحشی می فرماید:اما از حیوانات وحشى، آهو و گاو وحشى و قوچ کوهى و الاغ وحشى حلال است و از حیوانات وحشى، سباع حرامند (سباع حیواناتى هستند که درنده بوده و داراى ناخن و دندان باشند، چه اینکه نیرومند باشند مانند شیر و پلنگ و یوزپلنگ و گرگ یا ضعیف باشند مانند روباه و کفتار و شغال). و همچنین خرگوش حرام است اگر چه از سباع نباشد.

اشتراک این خبر در :