رئیس کل بانک مرکزی از توضیع اسکناس نو به مناسبت فرا رسیدن سال جدید در شعب کلیه بانکها خبر داد .شه وطنان گرامی

می تواننداز هفته آینده با مراجعه به بانک ها اسکناس نو دریافت نمایند.۱-۱-۱۱۲-۷۶۰x400

اشتراک این خبر در :