۰۰۲۰۸۳۳معرفی کتاب”۴۰فکر سمی ”
یک دقیقه این ۴۰فکر سمی راکنار بگذار
نویسندگان: دکتر آرنولد لازاروس
دکتر کلیفورد لازاروس
دکتر آلن فی
مترجم :  مهرداد فیروز بخت
این کتاب ریشه بسیاری از مشکلات انسانها را خطای فکری می داند. افسردگی، احساس عدم خوشبختی، فشارهای روانی شدید، احساس ناکامی، ترسها و مشکلات ارتباطی با دیگران و احساس گناه بیجا  برخی از پیامدهای این طاهای فکری هستند. در این کتاب با توجه به تاثیرات منفی باورهای غلط ، بارهای مپبت را مدنظر قرار داده است.

فکر سمی ۱
تفریح اتلاف وقت است
باور مثبت:استراحت ، سرگرمی و آرامش هم لازم است

فکر سمی ۲
به نفع توست که دیگران را کنترل کنی
باور مثبت: اگر می خواهی دیگران با تو کنار بیایند آنها راکنترل نکن

فکر سمی ۳
بهتر است ( عقده دل را خالی کنی)
باور مثبت: به جای آنکه عقده دلت را خالی کنی ابراز وجود کن

فکر سمی ۴
هرطور رفتار کنی خانواده و دوستانت باید عاشقت باشند
باور مثبت: عملکرد تو از اینکه تو کی هستی ، مهم تر است

فکر سمی ۵
مهربانی بر نامهربانی پیروز است
باور مثبت: با نامهربانی محکم برخورد کن، به هیچکس اجازه نده با تو بدرفتاری کند

فکر سمی ۶
چیزی نگو دیگران را برنجانی
باور مثبت: حرفهای مهم را مدبرانه بزن

فکر سمی ۷
هدفت باید کمال باشد
باور مثبت: دنبال مزیت باش نه کمال

فکر سمی ۸
نه بگو چون اگر رو بدی آسترم می خواهند
باور مثبت: اگر برای رابطه ای ارزش قائل هستی تا حد امکان در آن بله بگو

فکر سمی ۹
اتمام حجت ،بگو مگوها را می خواباند
باور مثبت: مذاکره و مصالحه ،بگومگوها را می خواباند

فکر سمی ۱۰
صداقت محض بهترین سیاست است
باور مثبت:عشق بهترین سیاست است نه صداقت محض

فکر سمی ۱۱
جواب ابلهان خاموشی است
باور مثبت: عزیزانت ارتباط می خواهند نه سکوت

فکر سمی ۱۲
به هر چی میخواهی میرسی
باور مثبت: اگر هدفت واقع بینانه باشد و زحمت بکشی به آن میرسی

فکر سمی ۱۳
اگرمی خواهی کارها درست پیش بروند خودت آنها را انجام بده
باور مثبت: الویت بندی کن مسئولیت هایت را متعادل کن کارهایی را که دوست داری و می توانی انجام دهی انجام بده و بقیه را به دیگران محل کن

فکر سمی ۱۴
وقتی کارها پیش نمی روند دنبال مقصر بگرد
باور مثبت: وقتی کارها پیش نمی رونددنبال راه حل باش

فکر سمی ۱۵
تنبیه بهترین تربیت ست
باور مثبت: به جای آنکه رفتاهای بد را تنیه کنی رفتارهای خوب را پیدا کن و به آنها پاداش بده

فکر سمی ۱۶
احساساتت را بروز نده
باور مثبت: احساساتت را بروز بده تا اعتماد بسازی و صمیمیت ایجاد کنی

فکر سمی ۱۷
با همان اولین برداشت می توانی آدمها را بشناسی
باور مثبت: هر آدمی بی همتاست. تا او را در شرایط مختلف ندیده باشی واقعا نمی توانی او را بشناسی

فکر سمی ۱۸
رضایت پدر و مادر از همه چیز مهمتر است
باور مثبت: اجازه والدین خوب است ولی شرط خوشبختی نیست

فکر سمی ۱۹
پول و موفقیت خوشبختی می آورد
باور مثبت: رابطه عاشقانه خوشبختی می آورد

فکر سمی ۲۰
قربانی همیشه قربانی است
باور مثبت: تو می توانی خودت را از دام ناراحتی های گذشته برهانی

فکر سمی ۲۱
فروتن باش به خودت نبال
باور مثبت: نقاط  قوت و توانایی هایت را راحت و صادقانه بیان کن

فکر سمی ۲۲
انتقاد، بهترین راه اصلاح اشتباهات است
باور مثبت:به جای آن که از دیگران ایراد بگیری ، دنبال راه حل باش

فکر سمی ۲۳
خودخواه نباش اول دیگران بعدا خودت
باور مثبت:خودت را به اندازه دیگران دوست داشته باش

فکر سمی ۲۴
همسرم باید عاشق خانواده ام باشد
باور مثبت: می توانم از همسرم بخواهم با خانواده ام محترانه برخورد کند ولی نمی توانم مجبورش کنم عاشق خانواده ام باشد

فکر سمی ۲۵
وقتی آرزوهای بلند پروازانه داریم حداکثر تلاشمان را به خرج میدهیم
باور مثبت:وقتی انتظارات معقول داریم ، حداکثر تلاشمان را به خرج می دهیم

فکر سمی ۲۶
همه باید آدم را دوست داشته باشید
باور مثبت: آن که هستی وآن چه هستی را دوست داشته باش
فکر سمی ۲۷
اگر مشکلات را نادیده بگیری برطرف می شود
باور مثبت: به جای آنکه شکلات نادیده بگیری آن را حل کن

فکر سمی ۲۸
همیشه برای بردن بازی کن
باور مثبت: همیشه برای لذت بردن ،همکاری و رشد بازی کن

فکر سمی ۲۹
برای خودت و دیگران قوانین روشنی وضع کن
باور مثبت: از بایدها بپرهیز چون خوشبختی تو در گرو انعطاف است

فکر سمی ۳۰
عاشق واقعی تو باید بداند چه نیازی داری
باور مثبت: امیال و خواسته هایت را راحت و روشن کنبدون چنین چیزی لایق عاشق واقعی تو نیست

فکر سمی ۳۱
بی احترامی عذاب آور است
باور مثبت: بی احترامی عذاب آور نیست مگر اینکه خودت بخواهی عذاب آور باشد

فکر سمی ۳۲
به صلاح توست که به خودت سخت بگیری
باور مثبت: با خودت و دیگران منصفانه رفتار کن

فکر سمی ۳۴
اگر میخواهی تغییر کنی باید دلیل رفتارهایت را پیدا کنی
باور مثبت: اگر می خواهی تغییر کنی به جای کندو کاو گذشته ، کاری بکن

فکر سمی ۳۵
اشتباهاتت را بپوشان مهم اینست که درست به نظر برسی
باور مثبت: هیچ کس کامل نیست به کارهای درسته خودت افتخار کن و اشتباهاتت را بپذیر

فکر سمی ۳۶
اگر به احساساتت گوش بدی هرگز اشتباه نخواهی کرد
باور مثبت: احساسات تو میتواند گمراهت کند پس بهتر است قبل از هر اقدامی شواهد محکمی جمع کنی

فکر سمی ۳۷
زندگی باید عادل باشد
باور مثبت: اگر چه زندگی عادل نیست اما می توانی آن را بهتر کنی

فکر سمی ۳۸
زن و شوهرهای خوشبخت نسبت به دیگران بی تفاوت هستند
باور مثبت: خانواده های خوشبخت به فکر دیگران هستند

فکر سمی ۳۹
حرف مرد یکیست هیچ وقت زیر قولت نزن
باور مثبت: پای قولت بایست مگر آن که شرایط نگذارد به قولت عمل کنی

فکر سمی ۴۰
رنج و کار سخت شخصیت آدم را میسازد
باور مثبت: الگو گرفتن از دیگران و توجه کردن به دیگران شخصیت آدم را میسازد

اشتراک این خبر در :