طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت یک شاکی خصوصی، صندوق بازنشستگی نمیتواند از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری سوم مرداد ماه سال گذشته در بخشنامه ای به شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را صرفا به تامین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی موکول کرده بود.
در رای دیوان عدالت اداری در این باره آمده است: «با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، هیچ گونه اختیاری به صندوق بازنشستگی اعطا نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند.»
براساس این رای، بخشنامه شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰- ۳/۵/۱۳۹۴ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، صرفا به تامین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی موکول کرده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ایرنا

اشتراک این خبر در :