مدیر فنی طرح کنترل مکانیزه تخلفات ساکن از اعمال قانون دو هزار محل پارک خودرو در هر ساعت به وسیله خودروهای کنترل مکانیزه تخلفات ساکن خبر داد.
احسان ارقندگفت: این خودروها قابلیت دارند در هر یک ساعت دو هزار خودروی پارک شده در محل های غیرمجاز را از طریق عکس گرفتن از پلاک آنها اعمال قانون کنند.
وی افزود: دو دوربین روی این خودروها نصب شده است که یک دوربین وظیفه تشخیص پلاک خودروی متخلف را دارد و دوربین دوم که رو به سمت عقب است پارک های دوبل را اعمال قانون میکند.
ارقند گفت: نحوه کارکرد این خودروها به این شکل است که پس از تشخیص مکانی خودروی پارک شده در محل غیرمجاز، پلاک، تاریخ و ساعت همزمان در دیتا بیس ثبت میشود.
مدیر فنی طرح کنترل مکانیزه تخلفات ساکن افزود: در صورتی که مکان پارک شده به عنوان پارک غیرمجاز و تخلف باشد این دوربین هوشمند آن را تشخیص می دهد و در کسری از ثانیه برای آن جریمه صادر میکند.

اشتراک این خبر در :