امید عالیشاه به همشهری گفته که دلش نمی آمد با پرسپولیسی ها خداحافظی کند.

alishah

این روزنامه عکس یک خود را هم به عالیشاه اختصاص داده است.

همشهری نوشته که آرش افشین مهاجم استقلال در فهرست مازاد آبی ها قرار گرفت.

اشتراک این خبر در :