استاد و بازیگر تئاتر گفت: برقراری دیالوگ بین افراد جامعه و جا انداختن ضرورت سازگاری افراد جامعه با هم از مهمترین وظایف تئاتراست.
قطب الدین صادقی در همایش پژوهشی شهر، شهروندی و تئاتر افزود: دلیل اینکه هنرمندان ما از نمایش های روحوضی و … به تئاتر دیالوگه غربی روی آورده اند تمایل آن ها به اعتراض به استبداد موجود در دوران قاجار بود.

وی افزود: البته نقد به مسایل اجتماعی از اهداف مهم تئاتر است، اما تمام مسئولیت آن نیست، تئاتر علاوه بر سرگرمی و ایجاد نشاط و خوش بین کردن مردم به آینده باید نیاز های معنوی مخاطبانش را تامین کند.

صادقی ادامه داد: تولید فرهنگ متناسب با آن چه در شهر ها مورد نیاز است، خلق اندیشه های نو  و هدایت جامعه به سوی آرمان های راستین از دیگر وظایف تئاتر است.

قطب الدین صادقی گفت: اما مهمترین رسالتی که تئاتر دارد ایجاد دیالوگ بین مردم است، متاسفانه این روزها در شهرها بسیاری از مردم در تنهایی خود گرفتار هستند و تئاتر باید به مخاطبانش سازگاری بیاموزد.

اشتراک این خبر در :